Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky sociálnej práce, psychoterapie, psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny.

Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné kapacity  a kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi a v jeho sociálnom systéme.

Socioterapia je práca so sociálnymi skupinami aj jednotlivcami, ktorí sú znevýhodnení, ohrození alebo vo vzájomnom konflikte. V tejto práci sa považujú zúčastnené strany za rovnocenných partnerov a žiadna zo zúčastnených strán sa nepovažuje za nositeľa problému.

Ako vám môže socioterapia pomôcť:

Vychádzame z predpokladu, že existuje rastový potenciál sociálnej skupiny, ktorý je možné – podobne ako rastový potenciál organizmu a osobnosti – oživiť a rozvíjať. Ten je prítomný v každej sociálnej skupine, bez ohľadu na jej charakter, či už v rodine, v školskej triede, pracovnom kolektíve a podobne. Ak sa ozdraví sociálna skupina, ozdraví sa aj jednotlivec v nej a tento predpoklad platí aj recipročne – ak sa ozdraví jednotlivec, ozdraví sa celý jeho sociálny systém. Ak je členom rodiny napríklad narkoman, záškolák alebo alkoholik, tak sa na „jeho“ probléme celkom iste sa podieľajú aj ostatní členovia rodiny. Každý člen je súčasťou spleti vzťahov a problémy, ktoré sú v týchto vzťahoch prítomné, sú odrazom toho, ako jednotliví ľudia medzi sebou komunikujú, ako sa k sebe vzťahujú, čo prežívajú. Socioterapia zohľadňuje celý sociálny systém, hľadá a nachádza potenciál vzťahov a prispieva k porozumeniu medzi zúčastnenými stranami. Pracuje s jednotlivcom, ale aj so skupinou, ktorá pozostáva zo zúčastnených strán konfliktu (pracovný kolektív, učitelia – žiaci – rodičia, školská trieda, rodinní príslušníci a podobne).

Spôsob práce socioterapeuta:

Socioterapia je synergické pôsobenie viacerých intervencií smerom k sfunkčneniu sociálnych vzťahov. Socioterapeut pomáha klientovi identifikovať prekážky ich rozvoja, organizuje a navrhuje spôsoby ich eliminácie v spolupráci s inými účastníkmi sociálneho systému.