Človekom-centrované poradenstvo, psychoterapia a socioterapia

PCA výcvik je organizovaný formou 7-dňových stretnutí (nedeľa – sobota; 59 pracovných hodín).
V jednom kalendárnom roku sa konajú 3 takéto stretnutia (spolu 177 pracovných hodín) v stabilne určených termínoch:

1. stretnutie začína vždy tretiu nedeľu v marci
2. stretnutie začína vždy tretiu nedeľu v júni
3. stretnutie začína vždy tretiu nedeľu v novembri

Stretnutia začínajú vždy v nedeľu o 19:30 hod a končia v sobotu o 12:00 hod.


Denný rozvrh:

nedeľa: 19:30 – 21:30 hod
pondelok – piatok: 09:00 – 18:00 hod (v čase 12:30 – 14:30 obed)
sobota: 09:00 – 12:00 hod
1x v týždni večerná aktivita (vzdelávanie – prednášky a pracovné aktivity)

Záujemca o výcvik si tak vie rozvrhnúť svoj diár, pretože dlhodobo vopred vie, kedy sa konajú stretnutia a toto pravidlo bude platiť počas celého programu.

Prečítajte si nižšie o náplni a forme výcvikového programu. Ak vás osloví spôsob, ako PCA výcvik (Človekom-centrované poradenstvo, psychoterapia a socioterapia) prebieha, ak máte záujem o osobnostný rast a rozvoj, budeme radi, ak sa pridáte medzi nás.

Akékoľvek Vaše ďalšie otázky o výcvikovom programe a možnosti účasti na ňom vám radi zodpovieme na adrese alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


Poslanie výučbovo-tréningového zážitkového programu

Poslaním výučbovo-tréningového zážitkového programu je odborná príprava účastníkov pre prácu s ľuďmi v pomáhajúcich profesiách (psychoterapia a socioterapia). Táto príprava prehlbuje profesionalitu a úroveň sebapoznania. Vychádzame pritom z presvedčenia, že odbornosť a kvalita práce psychoterapeuta/socioterapeuta sú priamo úmerné jeho osobnostnému rastu a zrelosti. Zároveň sme presvedčení, že osobnostný rast zlepšuje kvalitu osobného života, čo sa prejavuje v postoji a zodpovednosti voči blízkemu okoliu účastníkov a voči celej spoločnosti.


Ciele programu

Čím viac sa človek približuje k svojej vlastnej prirodzenosti, tým viac považuje sám seba za hodnotného a dobrého a stáva sa osobnostne zrelší, čo je základným predpokladom pre prácu psychoterapeuta/socioterapeuta. Preto sme stanovili nasledujúce ciele výcvikového programu:

Zrelá osobnosť – extenzionálne vnímanie reality
Zrelá osobnosť hodnotí dianie okolo seba na základe faktov, nezovšeobecňuje, opisuje skutočnosti v jasne vymedzených pojmoch. Akceptuje v plnom rozsahu svoju jedinečnosť a zároveň odlišnosť od iných ľudí. Zodpovedá za úroveň svojho poznania a za to, ako so svojím poznaním nakladá. Zrelá osobnosť si uvedomuje svoje potreby, motívy, postoje, hodnoty, je otvorená voči zážitkom, prijíma samu seba, správa sa nedefenzívnym spôsobom. V komunikácii s inými neobviňuje, nevyčíta, jasne deklaruje svoje chcenie, potreby a postoje. Čím je osobnostná zrelosť vyššia, tým je vyššia úroveň empatie, kongruencie a schopnosti bezpodmienkového pozitívneho prijatia. Sme presvedčení, že zrelá osobnosť môže svojím zrelým konaním napomáhať iným rásť k zrelosti.

Profesionalita psychoterapeuta/socioterapeuta
Psychoterapeut/socioterapeut pomáha ľuďom v ťažkostiach a jeho profesionalita je daná mierou jeho osobnostnej zrelosti, mierou jeho kongruencie, empatie a schopnosti bezpodmienkového pozitívneho prijímania – teda spektrom ťažkostí, v ktorých môže byť nápomocný. Rozhodujúce kritériá pre posúdenie profesionality psychoterapeuta/socioterapeuta nie sú dané jeho odborným vzdelaním (ukončený odbor a stupeň dosiahnutého vzdelania) ani počet rokov praxe. Jediným kritériom kvality práce psychoterapeuta/socioterapeuta je spokojnosť klienta.


Koncepcia vzdelávania

Aktívne sociálne učenie (encounterová skupina – učenie sa zážitkom na sebe)
Nevyhnutnou podmienkou aktívneho sociálneho učenia je otvorenosť účastníka práci na sebe samom. Tým rozumieme cieľavedomé spoznávanie motívov svojho konania, pomenovávanie svojich hodnôt, prehodnocovanie a zmena postojov. To sa deje v interakciách s ostatnými účastníkmi programu počas skupinových stretnutí – na encounterových skupinách.

Praktický nácvik
Praktický nácvik slúži na prepojenie teoretických vedomostí s praxou. Nácvik praktických zručností sa uskutočňuje pomocou nasledovných techník:

 • terapeutická reťaz
 • terapeutický rozhovor pred skupinou
 • empatické laboratórium
 • odborné eseje

Súčasťou všetkých techník je aj skupinová supervízia.

Teoretické vzdelávanie
Súčasťou programu je vzdelávanie sa v teórii Človekom-centrovaného prístupu (teória terapie a osobnostnej zmeny, teória osobnosti, teória plne fungujúceho človeka, teória interpersonálneho vzťahu, teória aplikácie PCA v rôznych oblastiach života), oboznámenie sa s inými prístupmi v psychoterapii, základmi psychopatológie a filozofie.


Podmienky absolvovania programu
vzdelávania:
Absolvovanie programu vyžaduje splnenie týchto podmienok:

 1. Sebahodnotiace práce
  Sebahodnotiaca práca má charakter sebareflexie a je písaná v jazyku konštruktov tak, ako ich definoval C. R. Rogers vo svojej teórii. Účastník v nej opisuje aktuálnu úroveň poznania samého seba, ciele, ku ktorým chce smerovať a vzťahovanie sa k ostatným účastníkom programu. Práca je písomná a má rozsah minimálne 10 000 slov.  Účastník programu ju odovzdáva po absolvovaní polovice programu a pri ukončení programu.
 2. Terapia pred skupinou
  Každý účastník programu uskutoční pred skupinou v role psychoterapeuta minimálne 6 terapeutických rozhovorov (z toho najmenej 3-krát s účastníkom opačného pohlavia).
 3. Odborné eseje
  Účastník predloží počas výcviku minimálne tri eseje v rozsahu 300-500 slov. Témou eseje je konkrétny zážitok opísaný prostredníctvom teórie a jazyka PCA (esej by mala odzrkadlovať porozumenie konštruktom – teória terapie).
 4. Publikovanie v odbornom médiu
  Účastník bude počas svojej účasti v programe publikovať minimálne tri príspevky v odbornom médiu s témou zameranou na psychoterapiu alebo psychológiu. Obsah príspevku má vychádzať z PCA prístupu.

Každý účastník pri vstupe do výcviku dostane index, do ktorého si bude značiť absolvovanie stanovených podmienok (body 1 – 4)


Získanie certifikátu
v psychoterapii
V prípade, ak účastník splnil stanovené podmienky absolvovania programu, prezentuje svoju záverečnú prácu pred skupinou ako obhajobu vlastnej profesionality. Každý člen skupiny sa v následnej diskusii jednoznačne vyjadrí, či je účastník podľa jeho názoru spôsobilý vykonávať profesiu psychoterapeuta. Toto stanovisko účastník dostane aj písomne na certifikáte, kde ho každý účastník potvrdí podpisom (záverečné rozhodnutie, či si certifikát zoberie, je na účastníkovi). V prípade, ak účastník splnil podmienky absolvovania programu a nemá záujem získať certifikát, získa po prezentácii záverečnej práce Osvedčenie o absolvovaní programu.

Získanie certifikátu v socioterapii
Pre získanie certifikátu v socioterapii požaduje Inštitút psychoterapie a socioterapie absolvovanie:

– 8 stretnutí (spolu 472 pracovných hodín)
– absolvovanie teoretického vzdelávania:
1. Úvod do socioterapie
2. Socioterapia
3. Metódy socioterapie
4. Aplikačné oblasti socioterapie (medicínske minimum)
5. Úvod do psychoterapie
6. Komunikačné teórie (transakčná analýza, riešenie konfliktov)
7. Sebahodnotiaca práca (pozri vyššie v podmienkach pre vzdelávanie v psychoterapii)

(Všetky tieto prednášky a pracovné aktivity sú spoločné aj pre účastníkov, ktorí sa vzdelávajú v psychoterapii.)

V prípade, ak účastník splnil tieto stanovené podmienky, prezentuje svoju záverečnú prácu pred skupinou ako obhajobu vlastnej profesionality. Každý člen skupiny sa v následnej diskusii jednoznačne vyjadrí, či je účastník podľa jeho názoru spôsobilý vykonávať profesiu socioterapeuta. Toto stanovisko účastník dostane aj písomne na certifikáte, kde ho každý účastník potvrdí podpisom (záverečné rozhodnutie, či si certifikát zoberie, je na účastníkovi). V prípade, ak účastník splnil podmienky absolvovania programu a nemá záujem získať certifikát, získa po prezentácii záverečnej práce Osvedčenie o absolvovaní programu.


Spôsob práce, forma a rozsah programu
Keďže otvorenosť, slobodu, zodpovednosť, čestnosť a osobnostnú zrelosť chápeme ako kľúčové hodnoty v PCA prístupe, rozhodli sme sa túto skutočnosť zohľadniť v spôsobe práce, forme a rozsahu programu takto:

 • Program je otvorený, a teda do skupiny môže kedykoľvek vstúpiť nový účastník.
 • Program je otvorený aj v zmysle jeho celkového trvania – ukončenie je výsledok vzájomného dohovoru všetkých členov programu.
 • Účastník sám rozhoduje o svojom vlastnom tempe vzdelávania, o tom, kedy je v polovici programu a kedy program ukončí.
 • Účastník môže na skupinové sedenia priniesť akúkoľvek tému, navrhovať zmeny programu, má možnosť ovplyvňovať dianie.
 • Účastník, ktorý splní podmienky absolvovania programu, sa zaväzuje naďalej byť nápomocný svojou účasťou tým, ktorí program ešte neukončili, pretože doň vstúpili neskôr alebo usúdili, že tempo ich osobnostného a profesionálneho rastu je iné.
 • Účastník programu podpíše s organizátorom a ostatnými účastníkmi programu zmluvu o podmienkach účasti vo výcvikovom programe.

Výcviková skupina
Výučbovo-tréningový zážitkový PCA program prebieha v skupine. Skupinu tvoria účastníci a facilitátori. Účastníkmi sú ľudia, ktorí majú záujem odborne aj osobnostne rásť a rozvíjať sa. Sú to ľudia rôzneho vzdelania, ktorých spája profesionálny rast a túžba po zmysluplnom zodpovednom živote. Facilitátori podporujú rast účastníkov smerom k autonómii a k nezávislosti na rozhodnutiach a hodnoteniach iných. Facilitátori neurčujú dianie ani nepreberajú zodpovednosť za účastníkov, sú zodpovední voči účastníkom. 


Termíny stretnutí

2024:
16. – 22.06.2024 (facilitátori: Ľudo, Lívia)
17. – 23.11.2024 (facilitátori: Ľudo, Ivan, Lívia)

2025:
16. – 22.03.2025 (facilitátori: Ľudo, Ivan, Lívia)
15. – 21.06.2025 (facilitátori: Ľudo, Vierka, Lívia)
16. – 22.11.2025 (facilitátori: Ľudo, Lívia)

2026:
15. – 21.03.2026 (facilitátori: Ľudo, Vierka, Lívia)
21. – 27.06.2026 (facilitátori: Ľudo, Lívia)
15. – 21.11.2026 (facilitátori: Ľudo, Ivan, Lívia)

Termíny pre ďalšie roky budú vypísané v rovnakom cykle.

Cena:

Cena za jedno stretnutie sa odvíja od počtu účastníkov. Jedno stretnutie trvá 59 hod.

Vzorec na výpočet účastníckeho poplatku za jedno stretnutie:

59 hod x 70 € (cena pri počte účastníkov 26) = 4130 €

4130 € : 26 (počet účastníkov) = 158,80 €
Suma 158,80 € je teda suma, ktorá Vám bude fakturovaná ako účastnícky poplatok za celé stretnutie.

Tu sú príklady účastníckeho poplatku za jedno stretnutie podľa počtu účastníkov:

a) pri počte účastníkov 25 a menej je cena za 1 hod programu 60,- €    (pri počte 25 účastníkov zaplatí 1 účastník 141,60 €)
b) pri počte účastníkov 26 – 30 je cena za 1 hod programu 70,- €    (pri počte 30 účastníkov zaplatí 1 účastník 137,70 €)
c) pri počte účastníkov 31 – 35 je cena za 1 hod programu 80,- €    (pri počte 35 účastníkov zaplatí 1 účastník 134,90 €)
d) pri počte účastníkov 36 – 40 je cena za 1 hod programu 90,- €    (pri počte 40 účastníkov zaplatí 1 účastník 132,75 €)
e) pri počte účastníkov 41 – 45 je cena za 1 hod programu 100,- €    (pri počte 45 účastníkov zaplatí 1 účastník 131,10 €)
f) pri počte účastníkov 46 – 50 je cena za 1 hod programu 110,- €    (pri počte 50 účastníkov zaplatí 1 účastník 129,80 €)

Na túto sumu sa skladajú všetci účastníci programu, a teda vyšší počet účastníkov znamená znižovanie nákladov pre jedného účastníka. Platí sa vždy na základe faktúry, ktorú účastník dostane po ukončení stretnutia.

V cene nie je započítané ubytovanie a stravovanie.

Program nie je individuálnou terapiou !

U účastníkov predpokladáme ochotu učiť sa formou zážitku na sebe, a teda taký stupeň osobného vývinu, že budú schopní pristúpiť k programu relatívne nedefenzívnym spôsobom. Rovnako tak predpokladáme a očakávame zodpovednosť účastníkov voči ostatným účastníkom pri plánovaní a zakomponovaní termínov programu do svojho kalendára tak, aby program mal svoje jasne stanovené miesto v rozvrhu roka/rokov.

Odborný garant a facilitátor programu:
PhDr. Ľudovít Dobšovič – Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava

Facilitátori programu:
Mgr. & Mgr. Viera Lutherová – Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava

PhDr. Lívia Dobšovič – Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava
MUDr. Ivan Juráš – Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava