Socioterapia je samostatný odbor integrujúci teoretické poznatky, metódy a techniky psychoterapie a sociálnej práce.

Socioterapiu charakterizuje cieľ – nájsť spôsob, ako využiť potenciál jednotlivca a jeho sociálneho systému využiť ich spoločné zdroje a dospieť k vzájomnému usporiadaniu a harmonizácii ich vzťahov.

Základy socioterapie sú postavené na psychoterapeutických prístupoch (smeroch), ktoré pristupujú ku klientovi ako k autonómnemu a jedinečnému tvorcovi svojho života (napr.PCA psychoterapia, systemická psychoterapia a pod.).

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov, nositeľom problému je celý sociálny systém, nie jednotlivec.

Socioterapia má základy v presvedčení, že existuje rastový potenciál sociálneho systému, ktorý je možné – podobne ako rastový potenciál organizmu a osobnosti – oživiť a rozvíjať.

Socioterapia vychádza z predpokladu, že ak sa ozdraví sociálny systém, ozdraví sa aj jednotlivec v ňom. Tento predpoklad platí aj recipročne – ak sa ozdraví jednotlivec, ozdraví sa celý jeho sociálny systém.

Socioterapiu sme poňali ako terapiu sociálnych vzťahov, z čoho vyplýva, že zohľadňuje celý sociálny systém, hľadá a nachádza potenciál vzťahov, sfunkčňuje ich a tým prispieva k porozumeniu medzi zúčastnenými stranami.

Za základ socioterapie považujeme psychoterapiu.

Metódou aj nástrojom socioterapie je socioterapeut – osobnostné predpoklady socioterapeuta sú hlavným predpokladom vytvorenia vzťahu a budovania dôvery s klientom a jeho sociálnym systémom. Úlohou socioterapeuta je prepájať jednotlivé prvky sociálneho systému tak, aby vzájomne spolupracovali a hľadali cestu k náprave narušených vzťahov. Socioterapeut je zároveň reprezentantom hodnôt a kvalít života, ktoré buď podporujú, alebo brzdia potenciál jednotlivca aj sociálneho systému. Tento jeho vplyv neprevýšia ani nenahradia žiadne nástroje či techniky.

Pre výkon profesie socioterapeuta sú potrebné zručnosti a vzdelanie, ktoré je možné získať v komplexnom zážitkovo-výučbovom programe – v socioterapeutickom výcviku. Podmienkou pre zápis do Zoznamu socioterapeutov SK, ktorý vedie Inštitút psychoterapie a socioterapie, je ukončené VŠ vzdelanie I.stupňa (bakalár).

Socioterapia sa neobmedzuje iba na rezort sociálnych vecí, praktizuje sa aj v iných rezortoch:

 • v zdravotníctve (dlhodobé a trvalé zdravotné postihnutia, práca s diagnózami spôsobujúcimi sociálnu izoláciu a odkázanosť na pomoc iných ľudí, práca s pacientami po mozgových príhodách a ťažkých poúrazových stavoch, práca s duševne chorými, so somatickými ochoreniami vedúcimi k sociálnej izolácii, ako napr. kožné choroby a pod.)
 • v školstve (práca s tzv. problémovými deťmi, práca v kolektívoch s narušenými interpersonálnymi vzťahmi, šikana, agresivita a násilie v školách a pod.)
 • v hospodárstve (mobbing, bossing/staffing a ich vplyv na vzťahy v kolektívoch, fluktuáciu a pracovnú výkonnosť a pod.)
 • v rôznych komunitách a spoločenstvách (práca s menšinami a subkultúrami, ktoré sú vo vzájomnom konfliktea pod.)

Tento manifest vnímame ako základné tézy pre prípravu a akreditáciu učebného odboru SOCIOTERAPIA a jeho zaradenie do učebných plánov univerzít.

Autori manifestu:
Lívia Dobšovič
Ľudo Dobšovič
Inštitút psychoterapie a socioterapie

Etický kódex socioterapeuta

 • Socioterapeut/socioterapeutka akceptuje hodnoty a existenciálne potreby klienta.
 • Socioterapeut/socioterapeutka využíva svoju autoritu a svoju zodpovednosť len v prospech klienta, nikdy nie vo svoj prospech.
 • Socioterapeut/socioterapeutka nie je iniciátorom sexuálneho kontaktu s klientom a odmieta takéto podnety aj zo strany klienta.
 • Socioterapeut/socioterapeutka je v prístupe ku klientovi ústretový, vyhýba sa agresivite a agresívnym reakciám.
 • Socioterapeut/socioterapeutka pokladá za neetické a neprípustné vstupovať do spoločných obchodných transakcií a prijímať od klienta dary.
 • Socioterapeut/socioterapeutka odporučí klientovi iného kolegu v prípade vzájomnej nezhody a rozdielnosti názorov.
 • Socioterapeut/socioterapeutka dodržiava mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedel od klienta.
 • V prípade, že socioterapeut/socioterapeutka je členom širšieho tímu ďalších spolupracujúcich odborníkov, oboznámi klienta s tým, že bude informovať členov tímu o svojej práci a postupoch v kontakte s klientom.
 • Socioterapeut/socioterapeutka spolupracuje s ďalšími odborníkmi, ktorí pracujú s klientom, pričom s nimi spolupracuje tak, aby to bolo čo najviac v prospech klienta.