Encounterová skupina je malá skupina (najčastejšie do 16 členov), ktorá jednotlivcom umožňuje dozvedieť sa viac o sebe a o spôsoboch svojej interakcie a komunikácie s inými ľuďmi. Členovia skupiny nie sú vyzývaní ani „nútení“ rozprávať o svojich osobných a intímnych veciach, témy rozhovorov sú voľné, určujú si ich členovia sami priamo na stretnutí.

Encounterová skupina podporuje osobnostný rast a rozvoj osobnostných kvalít bežných ľudí bez ohľadu na pohlavie, vek, vzdelanie, vierovyznanie, rasu a pod. Skupina nie je vhodná pre ľudí s psychiatrickou diagnózou – predpokladáme pripravenosť na otvorenú a priamu vzájomnú komunikáciu a nedefenzívne správanie bez psychologických obrán.

Cieľom encounterovej skupiny je odkrývanie a hľadanie vlastných bariér v interakcii s inými ľuďmi a podpora účastníkov, aby žili tak, ako vo svojom najhlbšom vnútri chcú, aby postupne prekonávali svoje obavy, pochybnosti a neistoty a oslobodzovali sa vo svojom každodennom osobnom, partnerskom aj pracovnom živote.

Encounterová skupina nie je psychoterapeutická skupina.