Program profesionálneho vzdelávania a prípravy pre terapiu sociálnych vzťahov

Cieľová skupina:
– sociálne pracovníčky/pracovníci
– vychovávatelia/vychovávateľky
– pracovníci v centrách pre drogovo závislých
– zdravotní a sociálni pracovníci v zariadeniach pre seniorov
– psychológovia
– lekári
– zdravotné sestry
– a ďalšie tzv.pomáhajúce profesie

Aplikácia socioterapie v praxi:
– sanácia rodín
– resocializačné zariadenia (práca s klientmi, ich rodinnými príslušníkmi a príbuznými)
– domovy seniorov (práca s klientmi a ich rodinami)
– spolupráca s obecnými úradmi (problematické spolužitie občanov)
– spoluráca so základnými a strednými školami (šikana, prevencia drogových závislostí…)
– spolupráca s dlhodobo chorými pacietnmi a ich sociálnym systémom (stomici, autisti, psychotici, onkologickí pacienti a pod.)

Popis:
Socioterapeutický výcvik IPS sa skladá zo základného stupňa (trvá 3 kalendárne roky) a nadstavbového stupňa (trvá 2 roky). Po absolvovaní základného stupňa výcviku udelí IPS absolventovi potvrdenie o absolvovaní výcviku. Po úspešnom absolvovaní základného a nadstavbového stupňa IPS udelí absolventovi certifikát socioterapeuta a absolvent sa môže uchádzať o zápis do Zoznamu socioterapeutov Slovenska, ktorý vedie IPS.

Základný stupeň výcviku pozostáva z teoretických a interaktívnych prednášok a sebaskúsenostnej časti – encounterovej skupiny.

Nadstavbový stupeň pozostáva z nácvikovej časti, supervíznej časti a sebaskúsenostnej časti – encounterovej skupiny.

5. socioterapeutický výcvik

 • 15. – 19.03.2023 – Lívia & Ľudo
 • 28.06. – 02.07.2023 – Viera & Ľudo
 • 25. – 29.10.2023 – Lívia & Ľudo

4. socioterapeutický výcvik

 • 14. – 18.06.2023 – Lívia & Viera
 • 04. – 08.10.2023 – Viera & Ivan
 • 07. – 11.02.2024 – Lívia & Ivan
 • 29.05. – 02.06.2024 – Lívia & Ľudo

3. socioterapeutický výcvik

 • 22. – 26.03.2023 – Lívia & Viera
 • 21. – 25.06.2023 – Viera & Ivan
 • 18. – 22.10.2023 – Lívia & Ivan
 • 20. – 24.03.2024 – Lívia & Ľudo

Organizácia programu:
Program je organizovaný formou 5-dňových blokov, každý blok má 31 výcvikových hodín.
Základný stupeň výcviku pozostáva z 9 blokov.
Nadstavbový stupeň pozostáva zo 6 blokov.

V jednom kalendárnom roku sa uskutočnia 3 päťdňové bloky.

1. Základný stupeň socioterapeutického výcviku IPS
Teoretická príprava a učenie sa zážitkom na sebe
(encounterové skupiny – aktívne sociálne učenie)
Rozsah: 9 blokových stretnutí

Obsah:
Základné koncepty a pojmy socioterapie – Lívia Dobšovič
Metódy socioterapie – Viera Lutherová
Zdroje socioterapie – Ľudo Dobšovič
Aplikovaná socioterapia – biologické aspekty – Ivan Juráš
Teórie komunikácie z pohľadu socioterapie – Lívia Dobšovič
Aktívne sociálne učenie – sebaskúsenostná aktivita – Lívia Dobšovič, Ivan Juráš, Viera Lutherová, Ľudo Dobšovič
Právne minimum socioterapeuta – Alena Gallo

2. Nadstavbový stupeň socioterapeutického výcviku IPS
Praktická, supervízna a sebaskúsenostná časť

Rozsah: 6 blokových stretnutí

Obsah:
Aplikácia socioterapie v praxi
– nácvik psychoterapeutických a socioterapeutických zručností (terapeutické reťaze, terapeutické odpovede, cvičná terapia pred skupinou)
– nácvik empatického sprevádzania klienta (aktívne počúvanie, empatické laboratórium)
– nácvik facilitovania skupiny (facilitovanie encounterovej skupiny, facilitovanie diskusie zástupcov dvoch antagonistických názorov)
– supervízia k cvičným terapiám

Ukončenie programu:
Podmienky ukončenia každéhé stupňa programu:

1. účasť na najmenej 90% výcvikových hodín
2. vypracovanie písomnej sebareflexie v rozsahu minimálne 15 tisíc znakov (včítane medzier), v ktorej frekeventant popíše svoj osobnostný vývoj počas účasti v programe v týchto „okruhoch“:

1. Osobnostný rast
Osobnostný rast chápeme ako poznávanie a prežívanie:

– motívov konania, postojov, hodnôt,
– zmien hodnotového rebríčka,
– úrovne sebauvedomenia,
– vnímania seba a iných,
– vzájomných súvislostí medzi vyššie uvedený

2. Sloboda
Slobodu chápeme ako spôsob bytia jednotlivca, ako proces uvedomovania si poznania, že každý človek má možnosť voľby, pričom je táto voľba nevyhnutne spätá so zodpovednosťou za seba samého a voči iný.

3. Zodpovednosť
Zodpovednosť je poznanie a prijímanie dôsledkov za svoje rozhodnutia, je vyjadrením vzťahu k sebe samému a iným ľuďom. Chápeme ju ako konanie v súlade so svojím prežívaním, sebapoznaním, hodnotami a postojmi. Takéto konanie sa prejaví v procese a kvalite spolubytia s inými ľuďmi. Zodpovednosť chápeme ako proces získavania nových informácií, uvedomenia a rozhodovania sa a konania na tomto základe. Toto je základom pre vzájomnú dôveru, spoľahlivosť a čestnosť.

4. Čestnosť
Čestnosť znamená byť kongruentný (pravdivý) vo vzťahu k sebe a k iným ľuďom, nevzdať sa svojich hodnôt a svojho presvedčenia za účelom ľahšieho dosiahnutia cieľa. Čestnosť je vernosť sebe samému.

5. Otvorenosť
Sme presvedčení, že otvorenosť je pripravenosť prežívať, vnímať svoje prežívanie, prežívanie iných ľudí a uvedomovať si ho. Otvorenosť chápeme ako schopnosť človeka prijímať a spracovávať nové informácie bez potreby obrany. Otvorenosť napomáha osobnostnému rastu účastníkov. Účastníci si uvedomujú, že svojou účasťou v programe poskytujú iným účastníkom možnosť osobnostne rásť. Vychádzame z predpokladu, že otvorený človek vplýva na otvorenosť iných ľudí a že otvorenosť vo vzťahoch podporuje vzájomnosť, ktorú chápeme ako recipročnú (ja sa otvorím – ty sa otvoríš).

Písomnú sebareflexiu odovzdá frekventant najneskôr 30 dní pred konaním záverečného bloku príslušného stupňa – zašle ju emailom všetkým frekventantom a facilitátorom výcvikového programu.

Písomnú sebareflexiu odprezentuje každý autor ústne v časovom rozsahu najmenej 30 a najviac 40 minút počas záverečného stretnutia..

Po svojej prezentácii autor oboznámi ostatných členov výcviku a facilitátorov so svojím sebahodnotiacim názorom, či mu patrí certifikát socioterapeuta a či sa uchádza o zápis do do Zoznamu socioterapeutov Slovenska, ktorý vedie IPS.

Po tomto odprezentovaní a oboznámení ako sa autor vidí, prebehne diskusia spätna väzba, v ktorej sa každý člen výcvikovej skupiny a každý facilitátor vyjadrí k autorovej sebareflexii a tiež ho oboznámi so svojím názorom na to, čí odporúča udeliť certifikát socioterapeuta, a či odporúča, aby bol zapísaný/zapísaná do Zoznamu socioterapeutov Slovenska.

Po spätnej väzbe od všetkých účastníkov a facilitátorov sa autor sebareflexie definitívne rozhodne, či požiada o udelenie certifikátu socioterapeuta a o zápís do Zoznamu socioterapeutov Slovenska.
Osvedčenie o absolvovaní výcviku bude každému absolventovi udelené na základe splnenia podmienky uvedenej v bode A) a predloženia písomnej sebareflexie spĺňajúcej kritériá uvedené v tomto bode.

Vyjadrenia účastníkov o zapísaní do Zoznamu socioterapeutov Slovenska budú uvedené na rube Certifikátu:

“So zapísanim do Zoznamu socioterapeutov Slovenska súhlasím/nesúhlasím.”

a budú tam uvedené všetky mená účastníkov.

Účastníci, ktorí budú zapísaní do Zoznamu socioterapeutov Slovenska, pošlú svoju foto organizátorovi, aby ich bolo možné zverejniť na www.socioterapia.sk spolu so základnými údajmi: meno a priezvisko, titul, adresa, mobil, email.

Ak potrebujete niečo podrobnejšie vysvetliť alebo doplniť, kontaktujte:

PhDr.Lívia Dobšovič: 0917 11 00 67 –
odborná garantka výcviku
.

Odporúčaná lietratúra:
1. Lozsi, L. a kol.: Socioterapia, Asociácia socioterapie a psychoterapie, Bratislava 2013
2. Aronson, E. a kol.: Sociálna psychológia, Inšitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2017
3. Thomas A.Harris: Ja som OK – Ty si OK, Inšitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2018
4. Klein, M.: Objav sám seba, PsychoConsulta, Dlhá nad Váhom 2017
5. Berne, E.: Jak si lidé hrají, Portál, Praha 2011
6. Rogers, C.R.: Ako byť sám sebou, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2019
7. Rogers, C.R.: O osobnej moci, Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava 2021

8. Alberti, R. & Emmons, M.: Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch, Vydavateľstvo F, Trenčín 2011
9. Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty, PsychoConsulta, Slovenský Grob, Pri parku 27/B

Publikácie č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 je možné zakúpiť na www.socioterapia.sk (prípadne priamo na výcviku).
Publikácie č. 5 a 8 je možné zakúpiť na www.martinus.sk.