ČO?
Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS) vám predstavuje možnosť riešenia napätia v sociálnej skupine* alebo medzi skupinami. Jednou z ciest, ako pracovať na zmierňovaní sociálnych a spoločenských konfliktov, je socioterapia.
Socioterapia sa zaoberá nápravou narušených sociálnych a spoločenských vzťahov medzi jednotlivcami a skupinami. Vhodnými intervenciami pomáha odstraňovať bariéry v komunikácii, obnovovať nefunkčné vzťahy a vytvárať priestor pre konštruktívny dialóg. Smeruje k vzájomnému porozumeniu a zmiereniu napätia medzi stranami, zúčastnenými v konflikte.

AKO?
Socioterapeutická intervencia je realizovaná prostredníctvom tzv. otvoreného fóra. Otvorené fórum je priestorom pre stretnutie občanov/zamestnancov, ktorí sú zainteresovaní v konflikte alebo takých, ktorí majú záujem o zmierňovanie napätia. Diskusiou sprevádzajú skúsení socioterapeuti, ktorí pracujú s celou skupinou. Vhodnou komunikáciou vytvárajú psychologicky bezpečné prostredie pre konfrontáciu, spracovávanie konfliktov a vedenie dialógu. Socioterapeuti uľahčujú komunikáciu, zameriavajú sa na sprostredkovanie porozumenia prežívania a konania členov fóra. Všetci zúčastnení pracujú na riešení nedorozumení a napätí vo vzájomných vzťahoch.

CIELE?
Cieľom otvoreného fóra je zabrániť prehlbovaniu konfliktu v sociálnom systéme a sfunkčniť narušené vzťahy. Socioterapeutická intervencia smeruje ku zmierneniu napätia a obnoveniu konštruktívnej komunikácie. Otvorené fórum poskytuje bezpečný priestor pre odventilovanie nazhromaždených emócií, výmenu názorov, hľadanie vzájomného porozumenia, príp. preskúmania možností spoločného dohovoru v sporných otázkach. Porozumenie motívov a hodnôt zúčastnených umožňuje znížiť nedôveru medzi nimi. Zvýšenie miery dôvery medzi jednotlivými členmi je predpokladom funkčnej komunikácie. Vzájomné porozumenie uľahčuje zmenu na úrovni postojov a správania. Dôsledkom je tiež zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených strán.

ZISK
Ziskom je riešenie sociálneho napätia prirodzenou cestou cez porozumenie a zmenu na úrovni postojov a správania; predchádzanie vynúteným riešeniam, ktoré zvyšujú napätie, posilňujú vonkajšiu kontrolu a majú dočasný charakter. Získané komunikačné zručnosti pomôžu pri riešení napätia v ďalších oblastiach a nastavujú zrozumiteľné (jasné) pravidlá komunikácie a spolužitia občanov.

*pod pojmom sociálna skupina rozumieme napríklad: obec, komunitu, firmu, organizáciu

Ak máte záujem dočítať sa o metóde Otvoreného fóra viac, prečítajte si článok od Viery Filipovej Terapia konfliktných vzťahov v spoločnosti,  prípadovú štúdiu z Zürichu, alebo prípadovú štúdiu z väzenia.