Človekom-centrované poradenstvo a psychoterapia

Prečítajte si nižšie o náplni a forme výcvikového programu. Ak vás osloví spôsob, ako výcvik PCA – Človekom-centrovaného poradenstva a psychoterapie prebieha, máte záujem o osobnostný rast a rozvoj, budeme radi, ak sa pridáte medzi nás. Zo slov je niekedy ťažké urobiť si bližšiu predstavu, preto vám ponúkame možnosť prísť nahliadnuť a vyskúšať si, či vám tento spôsob vzdelávania bude vyhovovať. Môžete s nami pobudnúť počas týždňového termínu výcviku (t.j. v júni a v decembri) a následne sa rozhodnete, či do výcviku záväzne vstúpite a podpíšete zmluvu.

Akékoľvek vaše ďalšie otázky o výcvikovom programe a možnosti účasti na ňom vám radi zodpovieme na adrese alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Poslanie výučbovo-tréningového zážitkového programu
Poslaním výučbovo-tréningového zážitkového programu je odborná príprava účastníkov pre prácu s ľuďmi v pomáhajúcich profesiách, najmä psychoterapiu. Táto príprava prehlbuje ich profesionalitu a úroveň sebapoznania. Vychádzame pritom z presvedčenia, že odbornosť a kvalita práce psychoterapeuta sú priamo úmerné jeho osobnostnému rastu a zrelosti. Zároveň sme presvedčení, že osobnostný rast zlepšuje kvalitu osobného života, čo sa prejavuje v postoji a zodpovednosti voči blízkemu okoliu účastníkov a voči celej spoločnosti.

Ciele programu
Čím viac sa človek približuje k svojej vlastnej prirodzenosti, tým viac považuje sám seba za hodnotného a dobrého a stáva sa osobnostne zrelší, čo je základným predpokladom pre prácu psychoterapeuta. Preto sme stanovili nasledujúce ciele výcvikového programu:

Zrelá osobnosť
Zrelá osobnosť hodnotí dianie okolo seba na základe faktov, nezovšeobecňuje, opisuje skutočnosti v jasne vymedzených pojmoch. Akceptuje v plnom rozsahu svoju jedinečnosť a zároveň odlišnosť od iných ľudí. Zodpovedá za úroveň svojho poznania a za to, ako so svojím poznaním nakladá. Zrelá osobnosť si uvedomuje svoje potreby, motívy, postoje, hodnoty, je otvorená voči zážitkom, prijíma samu seba, správa sa nedefenzívnym spôsobom. V komunikácii s inými neobviňuje, nevyčíta, jasne deklaruje svoje chcenie, potreby a postoje. Čím je osobnostná zrelosť vyššia, tým je vyššia úroveň empatie, kongruencie a schopnosti bezpodmienkového pozitívneho prijatia. Sme presvedčení, že zrelá osobnosť môže svojím zrelým konaním napomáhať iným rásť k zrelosti.

Profesionalita  psychoterapeuta
Psychoterapeut pomáha ľuďom v ťažkostiach. Profesionalita psychoterapeuta je daná mierou jeho osobnostnej zrelosti, mierou jeho kongruencie, empatie a schopnosti bezpodmienkového pozitívneho prijímania, teda spektrom ťažkostí, v ktorých môže byť nápomocný. Odborná orientácia, stupeň dosiahnutého vzdelania ani skúsenosti nie sú rozhodujúce kritériá pre posúdenie profesionality psychoterapeuta. Jediným kritériom kvality práce psychoterapeuta je spokojnosť klienta.

Koncepcia vzdelávania

Aktívne sociálne učenie (encounterová skupina – učenie sa zážitkom na sebe)
Nevyhnutnou podmienkou aktívneho sociálneho učenia je otvorenosť účastníka práci na sebe samom. Tým rozumieme cieľavedomé spoznávanie motívov svojho konania, pomenovávanie svojich hodnôt a prehodnocovanie postojov. To sa deje v interakciách s ostatnými účastníkmi programu počas skupinových stretnutí.

Praktický nácvik
Praktický nácvik slúži na prepojenie teoretických vedomostí s praxou. Nácvik praktických zručností sa uskutočňuje pomocou nasledovných techník:

 • Terapeutická reťaz
 • Nácvik terapeutického rozhovoru pred skupinou
 • Odborné eseje

Súčasťou všetkých techník je aj skupinová supervízia.

Teoretické vzdelávanie
Súčasťou programu je vzdelávanie sa v teórii Človekom-centrovaného prístupu (teória terapie a osobnostnej zmeny, teória osobnosti, teória plne fungujúceho človeka, teória interpersonálneho vzťahu, teória aplikácie PCA v rôznych oblastiach života), oboznámenie sa s inými prístupmi v psychoterapii, základmi psychopatológie a filozofie.

Podmienky absolvovania programu

Absolvovanie programu vyžaduje splnenie týchto podmienok:

1. Sebahodnotiace práce
Sebahodnotiaca práca má charakter sebareflexie a je písaná v jazyku konštruktov tak, ako ich definoval C. R. Rogers vo svojej teórii. Účastník v nej opisuje aktuálnu úroveň poznania samého seba, ciele, ku ktorým chce smerovať a vzťahovanie sa k ostatným účastníkom programu. Práca je písomná a má rozsah minimálne 10 000 slov.  Účastník programu ju odovzdáva po absolvovaní polovice programu a pri ukončení programu.

2. Terapia pred skupinou
Každý účastník programu uskutoční pred skupinou v role psychoterapeuta minimálne 6 terapeutických rozhovorov (z toho najmenej 3-krát s účastníkom opačného pohlavia).

3. Odborné eseje
Účastník predloží počas výcviku minimálne tri eseje v rozsahu 300-500 slov. Témou eseje je konkrétny zážitok opísaný prostredníctvom teórie a jazyka PCA.

4. Publikovanie v odbornom médiu
Účastník bude počas svojej účasti v programe publikovať minimálne tri príspevky v odbornom médiu s témou zameranou na psychoterapiu alebo psychológiu. Obsah príspevku má vychádzať z PCA prístupu.

Získanie certifikátu

V prípade, ak účastník splnil stanovené podmienky absolvovania programu, prezentuje svoju záverečnú prácu pred skupinou ako obhajobu vlastnej profesionality. Každý člen skupiny sa v následnej diskusii jednoznačne vyjadrí, či je účastník podľa jeho názoru spôsobilý vykonávať profesiu psychoterapeuta. Toto stanovisko účastník dostane aj písomne na certifikáte, kde ho každý účastník potvrdí podpisom. V prípade, ak účastník splnil podmienky absolvovania programu a nemá záujem získať certifikát, získa po prezentácii záverečnej práce Osvedčenie o absolvovaní programu.

Spôsob práce, forma a rozsah programu

Keďže otvorenosť, slobodu, zodpovednosť, čestnosť a osobnostnú zrelosť chápeme ako kľúčové hodnoty v PCA prístupe, rozhodli sme sa túto skutočnosť zohľadniť v spôsobe práce, forme a rozsahu programu takto:

 • Program je otvorený, a teda do skupiny môže kedykoľvek vstúpiť nový účastník.
 • Program je otvorený aj v zmysle jeho celkového trvania – ukončenie je výsledok vzájomného dohovoru všetkých členov programu.
 • Účastník sám rozhoduje o svojom vlastnom tempe vzdelávania, o tom, kedy je v polovici programu a kedy program ukončí.
 • Účastník môže na skupinové sedenia priniesť akúkoľvek tému, navrhovať zmeny programu, má možnosť ovplyvňovať dianie.
 • Účastník, ktorý splní podmienky absolvovania programu, sa zaväzuje naďalej byť nápomocný svojou účasťou tým, ktorí program ešte neukončili, pretože doň vstúpili neskôr alebo usúdili, že tempo ich osobnostného a profesionálneho rastu je iné.
 • Účastník programu podpíše s organizátorom a ostatnými účastníkmi programu zmluvu o podmienkach účasti vo výcvikovom programe.

Výcviková skupina
Výučbovo-tréningový zážitkový PCA program prebieha v skupine. Skupinu tvoria účastníci a facilitátori. Účastníkmi sú ľudia, ktorí majú záujem odborne aj osobnostne rásť a rozvíjať sa. Sú to ľudia rôzneho vzdelania, ktorých spája profesionálny rast a túžba po zmysluplnom zodpovednom živote. Facilitátori podporujú rast účastníkov smerom k autonómii a k nezávislosti na rozhodnutiach a hodnoteniach iných. Facilitátori neurčujú dianie ani nepreberajú zodpovednosť za účastníkov, sú zodpovední voči účastníkom. 

Termíny stretnutí
V jednom kalendárnom roku sa konajú 4 stretnutia:

 • 2 intenzívne 7-dňové (piatok večer – piatok obed) – spolu 59 hodín (začína vždy v prvý júnový a prvý decembrový piatok)
 • 2 predĺžené víkendy (štvrtok večer – nedeľa obed) – spolu 25 hodín (začína vždy v posledný marcový a posledný septembrový štvrtok!

Termíny stretnutí:

2023:
30.03. – 02.04.2023
02. – 09.06.2023
28.09. – 01.10.2023
01. – 08.12.2022

2024:
28. – 31.03.2024
07. – 14.06.2024
26. – 29.09.2024
06. – 13.12.2024

Ďalšie termíny budú vypísané v rovnakom cykle a začínať budú vždy:
posledný štvrtok v marci – predĺžený víkend
prvý piatokv júni – týždňovka
posledný štvrtok v septembri – predĺžený víkend
prvý piatok v decembri – týždňovka

Cena:
pri počte účastníkov 30 a menej sa účastníci skladajú na 60€/1 hod programu
pri počte účastníkov 31 – 35  sa účastníci skladajú na 70€/1 hod programu
pri počte účastníkov 36 – 40  sa účastníci skladajú na 80€/1 hod programu
pri počte účastníkov 41 – 45  sa účastníci skladajú na 90€/1 hod programu
pri počte účastníkov 46 – 50  sa účastníci skladajú na 100€/1 hod programu

Na túto sumu sa skladajú všetci účastníci programu, a teda vyšší počet účastníkov znamená znižovanie nákladov pre jedného účastníka. Platí sa vždy na základe faktúry, ktorú účastník dostane po ukončení stretnutia. V cene nie je započítané ubytovanie a stravovanie.

Program nie je individuálnou terapiou účastníkov! U účastníkov predpokladáme ochotu učiť sa formou zážitku na sebe, a teda taký stupeň osobného vývinu, že budú schopní pristúpiť k programu relatívne nedefenzívnym spôsobom. Rovnako tak predpokladáme a očakávame zodpovednosť účastníkov voči ostatným účastníkom pri plánovaní a zakomponovaní termínov programu do svojho kalendára tak, aby program mal svoje jasne stanovené miesto v rozvrhu roka/rokov.

Facilitátor programu:
PhDr. Ľudovít Dobšovič – Inštitút psychoterapia a socioterapie, Bratislava

Kofacilitátor programu:
Jozef Višňovský